Rozbor malty a kamene Hradu Kácov

Vážení návštěvníci hradu Kácov a čtenáři našich webových stránek,
v rámci oprav západní zdi dle požadavků orgánů památkové péče jsme objednali rozbor malty a kamene hradu Kácov. V tomto příspěvku bychom Vám rádi představili výsledky rozboru.

  1. Z příčných průřezů obou vzorků (kamene a malty) byly zhotoveny výbrusové preparáty o mocnosti 30 μm, které byly studovány v procházejícím světle pomocí polarizačního mikroskopu Olympus BX 51.
  2. Získaná data byla zpracována pomocí software Bruker Diffrac plus EVA 2 a Topas 4. Kvantitativní fázová analýza byla provedena Rietveldovou metodou.
  3. Klasifikace horniny: pararula. Dominantními minerály horniny jsou křemen, plagioklas a slídy. Křemen a plagioklas místy tvoří porfyroblasty, jejichž velikost nepřesahuje 1,2 mm. Zrna plagioklasu jsou částečně alterována. Alteracemi jsou více postižena malá individua plagioklasu v základní tkáni horniny než porfyroblasty. Alkalický živec je zastoupen minoritně
  4. Pojivo: Vzdušné vápno, pravděpodobně dolomitické (pomocí XRD byl identifikován dolomit, lze předpokládat, že se jedná o součást nedopalu). Surovinou pro výpal byl (dolomitický) mramor bez významného podílu silikátových fází. Nedopal obsahuje mramor v různém stupni teplotního postižení. Pojivo je silně heterogenní, místy podléhá rekrystalizaci.
  5. Zhotovitel rozboru: Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.

Přejeme Vám krásný zbytek dne,
HRAD KÁCOV – nadační fond

Napsat komentář