Nadační příspěvek se poskytuje na základě Žádosti. O nadační příspěvek lze žádat v kalendářním roce opakovaně, a to pro konkrétní projekt s realizací v kalendářním roce.

Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo, místo podnikání anebo bydliště na území České republiky.

Správní rada před vyhodnocením žádostí může vyzvat žadatele o popis projektu a další údaje.

Rozhodnutí správní rady nadačního fondu o poskytnutí či neposkytnutí nadačního příspěvku na základě Žádosti realizuje předseda správní rady nadačního fondu nebo s jeho souhlasem ředitel n. f.

Důvody zamítnutí poskytnutí nadačních příspěvků se nesdělují. Podklady poskytnuté společně s žádostí se žadatelům nevracejí.

Rozhodnutí o udělení nadačního příspěvku a jeho výši záleží zcela na správní radě. Na nadační příspěvek není právní nárok.

Nadační fond je oprávněn provádět průběžnou kontrolu použití nadačního příspěvku. Tuto kontrolu je povinen žadatel umožnit nahlédnutím do příslušné dokumentu žadatele. Žadatel je povinen dokázat k jaké věci byl příspěvek použit.

Pokud osoba, které bude nadační příspěvek nadačním fondem poskytnut, nepoužije tento příspěvek v souladu s podmínkami stanovenými nadačním fondem, je povinna tento příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích, ve lhůtě 1 měsíce od okamžiku, kdy bude k tomuto úkonu nadačním fondem vyzvána.