Projekt na opravu Hradu Kácov

V uplynulém měsíci se nadačnímu fondu podařilo dokončit projekt na opravu Starého hradu Kácov na základě závazného stanoviska orgánu státní památkové péče.

Závazné rozhodnutí odboru památkové péče Městského úřadu v Kutné Hoře

Městský úřad v Kutné Hoře povolil rehabilitaci zdiva a následné práce vedoucí k opravám Hradu Kácov s geologickým zaměřením částí dotčených opravou. Na místě hradu proběhne také v dohledné době archeologický průzkum Národního památkového ústavu za účelem objevu nových indicií vedoucích k odhalení období vzniku a vzestupu hradu samotného.

Plán oprav Hradu Kácov

Plán oprav bude rozdělen na 3 kroky, první bude realizován ještě v roce 2021, další dva v průběhu roku 2022.

  1. krok

Odstranění náletové vegetace z kamenné stěny a její koruny. Pozastavení degradace zdiva a zčitelnění půdorysu zachovaných konstrukcí vychází z metodik a odborných publikací věnujícím se právě záchraně zřícenin historických staveb. Jak již bylo zmíněno návrh se řídí spíše konzervační metodou s přihlédnutím k havarijní části jihozápadní stěny a její sanace.

2. krok

Vyzdění větších kaveren zdiva místním lomovým kamenem, nejlépe přímo odpadlým z této části hradu. Profilování líce stěny v návaznosti na tvar a charakter zachované části jihozápadní stěny. Vyčištění spár na pevný základ, vyfoukání prachu a důkladné provlhčení. Zpevnění spárování trasovou vápennou omítkou. Větší spáry budou klínovány kameny do co největší hloubky. Spárovací malta bude v případě potřeby do dutin injektována.

3. krok

Vzhledem k torzálnosti architektury a její lokalitě v terénu bude ochrana konstrukcí provedena regulovaným zatravněním. Například travní směsí z lesních trav a další suchomilnou vegetací. K místu hradu bude vyznačena turistická cesta, tato cesta bude nově vybudován a zpevněna proti náhlým sesuvům půdy.

Návrh zaspárování a dozdění stěn
Provedení stavby

Náročný přístup na skalní ostrožnu povede nutně ke specifickému provádění stavby. Je nutné zajistit dodávku materiálu po nezpevněných cestách a po poli až k hraně lesa a poté ručně dopravit až k hradnímu komplexu. Z tohoto důvodu se jako nejjednodušší technologické řešení jeví použít průmyslově vyráběných malt. Po zkušenostech ze sanace hradební zdi bratislavského hradu navrhujeme použít trasovou vápennou maltu TKF TUBAG. V prostoru stavby je nutné zajistit stavební objekt, který bude maltu chránit před povětrnostními vlivy, zejména provlhčení. Rovněž je nutné zajistit dostatečný zdroj záměsové vody. Například IBC kontejner s plastovou paletou umístěný na okraji lesa nad zříceninou, rozvod vody může být proveden hadicí a tlak zajištěn spádem vody. Důležité bude zachování technologických vlastností malty jejím dokonalým mícháním v dostatečně velkých plastových nádobách. Lze využít buď ruční míchání nebo aku míchadlem. Práce musí být prováděny ve stavební sezóně, kdy teploty ani v noci neklesnou pod 5°C. Musí být dodržen technologický postup
doporučovaný výrobcem.

V průběhu realizace je nutné dbát ve zvýšené míře na modelaci spárování, dodržení reliéfu zdiva a
navazujícího terénu. Při odtěžování zeminy je nutné zajistit odborný archeologický dozor.

Financování oprav

V rámci prvních třech kroků stavby odhadujeme celkové náklady na 500 000 Kč, z toho například spárování zdiva (trasová omítka TKF Tubag), přezdění kaveren a klínování vychází na 55 000 Kč, kácení stromů na 57 000 Kč, úpravy terénu a zatravnění na 25 000 Kč, vyčištění všech spár na 10 000 Kč a okrytí zdiva a přesuny hmot na 60 000 Kč. Na místě stavby je také zapotřebí zařízení staveniště a postavení malé budovy, v níž bude uschován stavební materiál a stavební nářadí.

Napsat komentář