NOFER
(BETA)

Nadační Organizační Férový Elektronický Registr

NOFER

Datová schránka

Pavel Wagenknecht – dk7opm

Pavel Plzák – a67n3u

Adam Zvára – 9y4uok

Hana Wagenknechtová – ss934p

Jan Macho – nezveřejněno

ZPRÁVY

Zemřel ředitel nadačního fondu, MUDr. Pavel Plzák

Vážení návštěvníci webu a podporovatelé nadačního fondu, s těžkým srdcem a hlubokým zármutkem Vám musíme sdělit, že nás po těžké nemoci opustil náš ředitel MUDr. Pavel Plzák. Jeho odchod je pro nás všechny velkou ztrátou. MUDr. Pavel Plzák byl člověkem mnoha talentů a obrovského pracovního zápalu, ochraně památek a historii se po celý život věnoval, v Poslanecké sněmovně…

Pokračovat ve čtení Zemřel ředitel nadačního fondu, MUDr. Pavel Plzák

Naše úsilí o obnovu Hradu Kácov pokračuje

Vážení návštěvníci našich webových stránek, máme v základu vyhráno, projektová dokumentace je na světě a nyní podle ní budeme stavět. Celý projekt vychází na necelých 2 500 000 Kč bez daně. Moc děkujeme všem, kteří na obnovu našeho hradu přispěli, z různých zdrojů se vybralo celkem 17 500 Kč, které nyní k opravě využijeme. Na zbylé…

Pokračovat ve čtení Naše úsilí o obnovu Hradu Kácov pokračuje

Hledáme spolupracovníky

Vážení návštěvníci webu, hledáme několik spolupracovníků do našeho nadačního fondu, kteří by nám pomohli s organizací práce na hradě Kácov, pořádáním kulturních akcí, prováděním v hradním komplexu i revizní činností.V případě zájmu je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese hrad@hradkacov.czZa nadační fondPavel Wagenknechtzakladatel

Pokračovat ve čtení Hledáme spolupracovníky

Květnové práce na Hradě Kácov

V rámci posledních dní měsíce května odjeli ředitel nadačního fondu, jeho zakladatel, člen správní rady a jeden další dobrovolník na hrad Kácov, aby připravili okolí hradu na letní práce, které započnou v průběhu července a zaměří se na opravu hlavní západní zdi hradu. Součástí usilovných příprav bylo odkrytí vnitřní části západní zdi a průzkum půdorysu…

Pokračovat ve čtení Květnové práce na Hradě Kácov

Pokračování prací v roce 2022

Vážení návštěvníci webu a podporovatelé obnovy hradu Kácov, pokračujeme v opravě hradu Kácov, již v průběhu dní 28. 5. až 31. 5. 2022 (sobota až úterý) pánujeme uspořádat dobrovolnickou brigádu přímo na místě hradu. Pokud by se chtěl kdokoliv přidat, neváhejte nám napsat, například pod článkem do komentář na Facebook nebo soukromou zprávou, za jakoukoliv…

Pokračovat ve čtení Pokračování prací v roce 2022

INTERNÍ ZPRÁVY

NOVÉ PROSTŘEDÍ NOFER
S verzí webových stránek 1.4.0 přichází i změna prostředí NOFER. Využili jsme několika moderních prvků, abychom docílili lepší přehlednosti a celkového dojmu.

Stále však tento program NOFER testujeme, prosíme tedy všechny uživatele, aby nám sdělili zpětnou vazbu k naší práci. Velmi nám to pomůže.

Funkce vně nadačního fondu

SPRÁVNÍ RADA
 • Adam Zvára – předseda správní rady
 • Hana Wagenknechtová – členka správní rady
 • Jan Macho – člen správní rada (od 21. 11. 2019)

Funkční období správní rady 15. 12. 2018 – 15. 9. 2021

Bývalí členové správní rady

 • Jan Wagenknecht – člen správní rady
  • zvolen 15. 12. 2018, odvolán dne 6. 7. 2019
FUNKCIONÁŘI
 • Pavel Plzák – ředitel nadačního fondu
  • 15. 12. 2018 – 15. 12. 2019
 • Blanka Zvárová – revizorka
  • 15. 12. 2018 – 15. 12. 2020
 • Pavel Wagenknecht – zakladatel
SOUDNÁ KOMISE
 • Blanka Zvárová – předsedkyně SK (z titulu funkce)
  • 8. 2. 2019 – 15. 12. 2020
 • Pavel Wagenknecht – člen soudné komise
  • 13. 6. 2019 – 15. 12. 2020
 • Ondřej Krákora – člen soudné komise
  • 13. 6. 2019 – 15. 12. 2020
SEKRETARIÁT NADAČNÍHO FONDU
 • Pavel Plzák – dočasný vedoucí sekretariátu (dle jednacího řádu)
  • 1. 7. 2019 – 30. 7. 2019
 • Pavel Wagenknecht – vedoucí sekretariátu na dobu nezbytně nutnou
  • 30. 7. 2019 – [neurčito]

Připomínkování


ÚPRAVA PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

Připomínkování upravuje vnitřní předpis R-6/4-2019 Rozhodnutí správní rady o způsobu tvorby, číslování a zveřejňování dokumentů nadačního fondu, jakož i obecných pravidlech uplatňovaných nadačním fondem, konkrétně bod 13. zní:
(1) Za obsah vnitřních předpisů je zodpovědný vydavatel předpisu.
(2) Je-li vnitřní předpis navrhnut vydavateli sekretariátem prostřednictvím vedoucího sekretariátu, musí podstoupit připomínkování.
(3) Připomínkování probíhá bezprostředně po dokončení návrhu a končí vypořádáním všech připomínek.
(4) Do připomínkování se může zapojit kterýkoli funkcionář nadačního fondu, člen správní rady, člen sboru aktivních přispěvatelů, člen soudné komise a pracovníci sekretariátu, kteří jsou jeho organizačním řádem výslovně pověřeni.

OSOBY OPRÁVNĚNÉ PŘIPOMÍNKOVAT

Připomínkového procesu je oprávněn se účastnit kterýkoli funkcionář nadačního fondu, člen správní rady, člen sboru aktivních přispěvatelů, člen soudné komise a vedoucí kontrolního oddělení, zaměstnanci sekretariátu zařazení v kontrolním oddělení prostřednictvím vedoucího kontrolního oddělení a manager účetního úseku.

PRŮBĚH PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

Úsek normotvorní vloží analýzu cílů a návrh vnitřního předpisu do elektronické knihovny programu NOFER.

Lhůta pro sdělení připomínek k analýze cílů činí 7 kalendářních dnů, přičemž osoby oprávněné účastnit se připomínkování mohou požádat orgán o prodloužení lhůty na 14 kalendářních dnů. Takové žádosti musí sekretariát vyhovět.

V případě návrhu vnitřního předpisu činí lhůta pro podání připomínek 21 dnů ode dne vložení do elektronické knihovny, pokud orgán, který vnitřní předpis k připomínkám předkládá, nestanoví lhůtu delší.

Výjimečně může být pro návrh vnitřního předpisu stanovena lhůta kratší z důvodu naléhavosti, ne však méně než 14 dnů. Lhůta počíná běžet pracovním dnem, který bezprostředně následuje po dni, v němž byl materiál do elektronické knihovny vložen, a končí uplynutím posledního kalendářního dne této lhůty.

NÁLEŽITOSTI PŘIPOMÍNEK

Připomínky musejí být formulovány jednoznačně a konkrétně, musejí být řádně odůvodněny, a je-li požadováno nahradit určitý text jiným textem, musí být navržena nová formulace. K dosažení přehlednosti se připomínky člení na připomínky obecné a na připomínky k jednotlivým částem textu návrhu.

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK

Důležité připomínky může osoba oprávněná účastnit se připomínkování označit obratem „tato připomínka je zásadní“. Takové připomínce musí úsek normotvorní vyhovět. Odmítne-li, stává se tato připomínka předmětem rozporu. Ostatní, uvedeným způsobem neoznačené připomínky, mají povahu návrhu a pokud jim normotvorní úsek nevyhoví, nejsou považovány za předmět rozporu.

Úsek normotvorní projedná s osobami oprávněnými účastnit se připomínkování jimi uplatněné připomínky, pokud to považuje za potřebné. S uvedenými osobami je však nutno projednat vždy ty připomínky, které se staly předmětem rozporu. Při odstranění rozporu je třeba dbát, aby nevznikl rozpor s jiným připomínkovým místem. Nepodaří-li se rozpor odstranit ani na úrovni úseku, řeší ho vedoucí sekretariátu s příslušnou osobou oprávněnou účastnit se připomínkování připomínkového místa. Nepodaří-li se rozpor odstranit ani tímto způsobem, předloží se rozpor s analýzou cílů či návrhem vnitřního předpisu k rozhodnutí správní radě.


Osoby, které se mohou do připomínkování zapojit, jsou oprávněny vznášet své připomínky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu sekretariat@hradkacov.cz nebo níže na této kartě.

DOKUMENTY K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ

Wise Chat
Loading the chat ...

TENTO PROGRAM JE STÁLE VE FÁZI TESTOVÁNÍ, SDĚLTE NÁM PROSÍM K PROGRAMU ZPĚTNOU VAZBU, ABYCHOM HO MOHLI NADÁLE ZLEPŠOVAT.

u003cstrongu003eNOFERu003c/strongu003e – vývoj rejstříku

38%